Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας
Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας

Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας

Η Avis δραστηριοποιείται στον χώρο της με στόχο να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ενισχύοντας διαρκώς την ικανοποίηση των πελατών της. Με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο, συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία που διέπει κάθε πτυχή της λειτουργίας της και προσπαθεί να περιορίζει το ενεργειακό της αποτύπωμα, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του στόλου της και κάνοντας περιορισμένη και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.

Ο Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας ενσωματώνει τις αξίες της εταιρείας, ενώ αποτελεί την έγγραφη δήλωση και δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζομένους της και κάθε τρίτο μέρος για την πιστή εφαρμογή των περιεχομένων σε αυτόν. Εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοί της, ανεξαρτήτως είδους σχέσης εργασίας, λαμβάνουν γνώση και κατανοούν τον Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας, ενισχύει τη δέσμευσή τους στην εφαρμογή του και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε, σε περίπτωση που αντιληφθούν αποκλίνουσες συμπεριφορές, να είναι σε θέση να τις αναφέρουν. Κάθε εργαζόμενος της εταιρείας, οφείλει να είναι ενήμερος και να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κώδικα. Το ίδιο αναμένεται και από όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους της.

Η Avis, ακόμη και σε περιστάσεις που δεν προβλέπονται ρητά στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, δεσμεύεται ότι θα ενεργεί σύμφωνα με τις θεμελιώδεις ηθικές αξίες της, σεβόμενη πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα.