Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Η Avis δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων της και να προστατεύει τους τρίτους από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τις δραστηριότητές της. Για να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόζει ένα σύνολο δράσεων και πρακτικών και δεσμεύεται για την αδιάλειπτη παρακολούθηση και τήρηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνει σχετικά με την εξασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων της.