Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

H Avis αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για τις επερχόμενες γενιές και δεσμεύεται να λαμβάνει δράσεις που θα συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος μας στο περιβάλλον.

Διασφαλίζουμε ότι όλες οι δραστηριότητές μας συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία περί περιβαλλοντικής προστασίας. Επιπλέον, μελετούμε συνεχώς τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μειώνουμε τις εκπομπές αερίων και να βελτιώνουμε την απόδοση ενέργειας σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας.

Προωθούμε την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των εργαζομένων μας σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις πρακτικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Πιστεύουμε ότι η συνειδητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή κάθε μέλους της εταιρείας είναι προσωπικό καθήκον και ουσιώδεις για την επίτευξη των στόχων μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας.

Έτσι, διασφαλίζουμε ότι η εταιρεία συνεισφέρει θετικά στη διατήρηση και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές και φιλοδοξούμε η περιβαλλοντική μας πολιτική να γίνει καθημερινότητα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.